• Css Template Preview
 • Css Template Preview
Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący Edyta Lewandowska-Kowalczyk

Zastępca przewodniczącego  Małgorzata Krzeszewska

Sekretarz   Agnieszka Potargowicz

Skarbnik  Agnieszka Zuchora


RADA RODZICÓW (KOMITET RODZICIELSKI) to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z d
okumentami władz oświatowych - do:

 1. Współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 2. Udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 3. Współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
 4. Tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi    organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
 5. Współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 6. Upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
 7. Pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
 8. Prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców wybranym przez zebranie ogólne rodziców.

Składka i sposoby jej opłacania:

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności.
Dlatego 
apelujemy o dokonywanie wpłat składek zadeklarowanych przez Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, to składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko lub być obniżona na wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów. 


Składkę można wpłacić:
- skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców
-w sekretariacie szkoły 
- wychowawcy klasy
- bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Głownie nr konta 
74 87870000 0000 1573 2000 0001
Rada Rodziców przy Gimnazjum Miejskim
z dopiskiem "Składka na rok szkolny 2018/2019 syn/córka; (imię, nazwisko, klasa)"


Propozycje pozyskiwania środków finansowych: 
- zorganizowanie choinki dla młodzieży
- przygotowanie imprezy integracyjnej rodzice - nauczyciele w terenie, przy ognisku
- przygotowanie aukcji prac uczniowskich 
- zorganizowanie szkolnego festynu (z konkursami, w których biorą udział uczniowie wraz z rodzicami)
- organizowanie dodatkowych kursów, szkoleń tematycznych dla uczniów
- przeznaczenie środków na kapitał założycielski do utworzenia określonej formy działalności gospodarczej


Wydatkowanie zgromadzonych środków:

Pozyskane środki finansowe przeznaczane są m.in. na:

 • pomoc uczniom
 • pomoc dla Szkoły
 • zakup materiałów do pracowni komputerowej
 • działalność sportową
 • zakup nagród książkowych na koniec roku.
Prawa autorskie © 2012 Gimnazjum Miejskie w Głownie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 11/13
95-015 Głowno
tel/fax 42 719 12 86
e-mail sekretariat: gimglowno@o2.pl

REGON 472 237 890 NIP 733 12 48 683

Nr konta szkoły dla wpłat na Radę Rodziców (darowizny):
74 87870000 0000 1573 2000 0001